Home  Over ons

Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. Theorie-examens.nl: De vennootschap onder firma AdTest Media, Postbus 8053, 3009 AB Rotterdam; www.theorie-examens.nl , info@theorie-examens.nl, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 24412919, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Theorie-examens.nl".

1.2. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.3. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Theorie-examens.nl geleverde diensten of producten.

1.4. Betaal gedeelte van de site: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling of door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Theorie-examens.nl aangewezen gebruikers.

1.5. Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto's en teksten.

1.6. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de website of betaal gedeelte van de site(s) hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden tussen Theorie-examens.nl en de Gebruiker.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Theorie-examens.nl

2.3. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt.

2.4. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de website

3.1. Deze website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website.

3.2. Gebruiker kan een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen.

3.3. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Theorie-examens.nl vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Theorie-examens.nl het account beëindigen of opschorten.

3.4. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Theorie-examens.nl direct op de hoogte brengen.

3.5. Theorie-examens.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.

3.6. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze website- en/of de betaal gedeelte van de site is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Theorie-examens.nl direct aangifte doen.

3.7. Gebruiker krijgt na betaling op de website via ideal of creditcard een betalingsbevestiging te zien met daarop de details van de betaalwijze. Ideal of creditcard aankoop van credits kan niet worden gewijzigd of geannuleerd (non-refundable).

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1. Theorie-examens.nl spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2. Gebruiker kan Theorie-examens.nl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Theorie-examens.nl.

 

Artikel 5: Content

5.1. Mochten er klachten of bezwaren zijn ten aanzien van de gepubliceerde content dan kunt u een klacht indienen bij Theorie-examens.nl. Theorie-examens.nl zal deze klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Bij het vermoeden van een gegronde reden hangende het proces van behandeling van de klacht zal Theorie-examens.nl de gepubliceerde content waar de klacht betrekking op heeft offline zetten.

5.2. Theorie-examens.nl gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de website stuurt.

 

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1. Theorie-examens.nl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze website.

6.2. Tijdens het bezoek aan de website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en het optimaliseren/verbeteren van de website en of overige diensten van Theorie-examens.nl. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Theorie-examens.nl noodzakelijk acht.

6.3. Theorie-examens.nl besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Theorie-examens.nl om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

 

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

7.1. Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Theorie-examens.nl serieus in behandeling worden genomen.

7.2. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Theorie-examens.nl kenbaar te maken.

7.3. Theorie-examens.nl zal binnen 5 werkdagen de klacht in behandeling nemen en binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Theorie-examens.nl zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Theorie-examens.nl of diens licentiegevers.

8.2. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Theorie-examens.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Theorie-examens.nl of haar licentiegevers.

8.3. Mocht Theorie-examens.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Theorie-examens.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

9.1. Theorie-examens.nl heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

9.2. Theorie-examens.nl wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

10.1. Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

10.2. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

10.3. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Om je zo goed mogelijk te helpen maakt Theorie-Examens.nl gebruik van cookies. Verberg deze melding